1. HOME
  2. เกี่ยวกับ SSC
  3. หลักการธุรกิจ

เกี่ยวกับ SSC

หลักการธุรกิจ

Sakai Chemical Group มีเป้าหมายช่วยเหลือสังคม โดยการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งด้านต่างๆของบริษัท และดำเนินธุรกิจให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของสังคมได้อย่างทันท่วงที
SSC มีส่วนร่วมในการผลักดันสังคมด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสังคมโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภูมิภาค ASEAN และให้บริการสินค้าเกี่ยวกับสารเติมแต่งพลาสติกตามความต้องการของตลาดและลูกค้า