กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

SSC ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมากมายหลายโครงการ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

1. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่วัดชากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

1. Painting at Wat Saklukya.

2. เข้าร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์กับผู้สูงอายุ ที่ สำนักงานเทศบาลบ้านฉาง จ.ระยอง

2. Songkarn celebration with elderly people at the Banchang municipal office.

3. เข้าร่วมโครงการวิ่งเพื่อการกุศล Run to Change ที่ สวนศรีเมือง- แหลมเจริญ

3. Run to Change at Suansrimuang-Leamcharoen Rayong.

4. กิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนชากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

4. Children’s day at Saklukya School.

5. เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล Run for Kids วิ่งด้วยใจให้ด้วยรัก โดยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ในจังหวัดระยอง

5. Run for kids by the Camillian social center in Rayong.

6. กิจกรรมทำความสะอาดชายหาด ณ หาดหนองแฟบ จ.ระยอง

6. Beach clean up at Nongfab beach.

7. สร้างฝายชะลอน้ำ ณ เขายายดา จ. ระยอง

7. Weir building at Kaoyaida.

8. กิจกรรมอาสาสร้างบ้านปลาทดแทนประการัง เพื่อชุมชนชาวประมง จ.ระยอง

8. Fish house making.

9. กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

9. Mangrove forest planting at Klang in Rayong.

10. ร่วมบริจาคเลือดที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม WHA ตะวันออก (มาบตาพุด)

10. Blood donation at the WHA industrial estate office.

11. กิจกรรมที่มูลนิธิบ้านบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562

11. Activities at the Bonchoo home for special children on 21 June 2019.

12. กิจกรรมเข้าพรรษาที่วัดชากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

12. Buddhist Lent activities at Watchaklukya temple
on 10 July 2019.

13. กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ณ ศาลเจ้าหลวงเตี่ย
ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

13. Tree planting for the reign of King Rama X at the Luang Tia Shrine on 30 July 2019.

14. กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสวนสน จ.ระยอง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562

14. Beach clean up at Suanson beach on 23 August 2019.