การรักษาสิ่งแวดล้อม

SSC ตระหนักในความสำคัญและถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดในการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสมอมา โดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดการเกิดของเสียให้น้อยที่สุดและเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่จะลดการปลดปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิตให้น้อยลง หรือไม่ปลดปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิตเลยในอนาคต โดยผ่านแนวทาง 3Rs ที่สำคัญ ได้แก่ Reduce, Reuse และ Recycle เป็นต้น อีกทั้งองค์กรยังคงมีการปรับปรุงระบบป้องกันมลพิษทางสิ่งแวดล้อมให้เกิดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการตรวจสอบบำรุงรักษาเป็นประจำ นอกจากนี้ SSC ได้จัดให้พนักงานเกิดการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบดูแลในการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งปัจจุบัน มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบโรงงานมากกว่ามาตรฐานกำหนดไว้ และมีการขยายพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้้นโดยจัดกิจกรรมปลูกป่าพื้นที่ภายนอกในจังหวัดระยองและใกล้เคียง