1. HOME
  2. ผลิตภัณฑ์ของเรา
  3. ผลิตภัณฑ์สเตบิไลเซอร์สสำหรับพีวีซีแข็ง (เลดสเตบิไลเซอร์ส)

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์สเตบิไลเซอร์สสำหรับพีวีซีแข็ง (เลดสเตบิไลเซอร์ส)

ท่อและข้อต่อ

คุณสมบัติที่สำคัญ
1) มีเสถียรภาพทางความร้อนที่ดีเยี่ยม
2) การหล่อลื่น และคุณสมบัติการไหลที่ดีเยี่ยมทำให้ผิวชิ้นงานเรียบสวย
3) ช่วยเพิ่มอัตราการผลิต
4) คุณภาพที่ดีเยี่ยม
5) คุ้มค่า
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์

ประสิทธิภาพ

OGP-131

การหล่อลื่นที่ยอดเยี่ยม

OGP-132

เสถียรภาพทางความร้อนและการหล่อลื่นที่ยอดเยี่ยม

OGP-101

เสถียรภาพทางความร้อนและการหล่อลื่นสูง

SS-310R

การหล่อลื่นที่ยอดเยี่ยมและคุ้มค่า

BJ-12

เสถียรภาพทางความร้อนสูง

BJ-33

คุ้มค่า

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม OG ถูกออกแบบพิเศษให้มีลักษณะเป็นเม็ดไข่ปลา เพื่อให้การนำไปใช้งานแล้วเกิดของเสีย และฝุ่นของผลิตภัณฑ์ให้น้อยที่สุด ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ

โปรไฟล์

คุณสมบัติที่สำคัญ
1) มีเสถียรภาพทางความร้อนที่ดีเยี่ยม
2) ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
3) ทนต่อสภาพอากาศที่ดีเยี่ยม
4) ประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย
5) ไม่กระทบต่อสีของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์

ประสิทธิภาพ

BPR-20

เสถียรภาพทางความร้อนสูง

BPR-30

สามารถทนต่อสภาพอากาศได้สูง

BPR-62B

เสถียรภาพทางความร้อนสูงและทนต่อสภาพอากาศได้สูง

BPR-84

มีความหล่อลื่นสูง

ท่อPVC

ข้อต่อ