1. HOME
  2. เกี่ยวกับ SSC
  3. พนักงานของ SSC

เกี่ยวกับ SSC

พนักงานของ SSC

ความภาคภูมิใจที่แท้จริงของเรา คือพนักงาน และตัวสินค้าของเรา ที่เราทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในประเทศไทย และต่างประเทศมาอย่าง ยาวนาน และเรามีความเชื่อว่า บุคคลากรเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้เราก้าวต่อไปในอุตสาหกรรมนี้ เราระลึกเสมอว่า เทคโนโลยีขั้นสูงของเรา ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมต่างๆ เกิดขึ้นได้จากการสร้างสรรค์ ด้วยความสามารถของพนักงานทุกคนใน Sakai Chemical Group เพื่อเพิ่มพูนคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของเรา พนักงานทั้งหมดซึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน ภายใต้ Sakai Chemical Group จะร่วมมือกันเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไปสำหรับศตวรรษใหม่