สุขภาพและความปลอดภัย

SSC ให้ความใส่ใจต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยมุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กรของเรามีความรับผิดชอบร่วมกันด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งดำเนินการควบคุมและจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิด อุบัติเหตุจากการทำงาน อัคคีภัย และการรั่วไหลของสารเคมี โรคภัยจากการประกอบอาชีพ และความไม่ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของพนักงาน คู่ค้า ชุมชนโดยรอบและผู้บริโภค
นอกจากนี้ SSC ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยให้พนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง ทำงานด้วยความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศอยู่เสมอ